Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

ČLENSTVÍ

Stát se členem CKČR znamená zavázat se k čestnému podnikání v kamnařině. 

Vznik členství v CK ČR

Členem Cechu kamnářů ČR se může stát občan ČR, fyzická osoba starší 18 let provádějící kamnářské práce (případně práce s kamnářstvím spojené) na území České republiky a to na základě odpovídajícího živnostenského listu. Členství v cechu vznikne podáním přihlášky (příloha této stránky), zaplacením členského příspěvku i zápisného a schválením plénem na Valné hromadě. Od data přijetí nabývá člen cechu práv a povinností člena, viz. dokument „Stanovy Cechu kamnářů ČR“.

Práva a povinnosti člena CK ČR:

Práva člena CK ČR:

Účastnit se jednání Sněmu Cechu, volit, svobodně a aktivně zde vystupovat a řešit záležitosti ve společném profesním zájmu. Volit a být volen do orgánů Cechu. Předkládat podněty, připomínky a stížnosti a požadovat jejich vyřešení. Být přítomen na jednání všech orgánů Cechu, kde se projednává jeho záležitost, je-li k takovému jednání prokazatelně pozván. Požívat všech výhod a požitků vyplývajících z členství v Cechu. Obracet se na orgány Cechu při řešení závažných odborných a profesních záležitostí.

Povinnosti člena CK ČR:

Dodržovat a plnit Stanovy Cechu i závazná usnesení Sněmu, Rady Cechu a respektovat stanoviska jeho odborných komisí. Řádně vykonávat funkce, do kterých byl Cechem zvolen a dobrovolně je přijal. Vždy zachovávat dobré obchodní mravy. Spoluvytvářet a obhajovat dobré jméno a odbornost Cechu na veřejnosti. Řádně platit určené členské příspěvky ve lhůtě jejich splatnosti. Svědomitě a včas plnit úkoly, kterými byl orgány Cechu pověřen. Řádně a svědomitě vykonávat svou podnikatelskou činnost.

Sympatizant

Sympatizant CK ČR má status pozorovatele s cílem seznámení se s činností a funkcí Cechu kamnářů ČR. Sympatizant není právoplatným členem Cechu kamnářů ČR a nemá žádná práva ani povinnosti plynoucí ze stanov CKČR, kromě práva užívat cechovní logo dle pravidel CK ČR a povinnosti zaplatit roční členský příspěvek dle vnitřní směrnice S/04 Příspěvkový řád.

Status sympatizant je zájemci propůjčen max. na období 1 roku. Pokud se po uplynutí této lhůty nestane sympatizant řádným členem Cechu kamnářů ČR je dotyčnému statut sympatizant odebrán a končí tím i doba oprávnění užívat logo CK ČR a povinnost platit příspěvky.

Autorizovaný člen CK ČR

Cech kamnářů ČR – profesní organizace sdružující živnostníky a firmy působící v oblasti řemeslné živnosti „kamnářství“ – si jako jeden z hlavních cílů své činnosti stanovuje průběžné zvyšování kvalifikace členů. V souladu s tím probíhá od roku 2009 cyklus odborných seminářů a přednášek v rámci interního systému vzdělávání členů, který je vždy po tříletém období vyhodnocen (poprvé v říjnu 2012). Účastníci, kteří splní nastavené podmínky, tak získávají titul „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“ a právo užívat tento titul i příslušné grafické označení (vše v souladu s pravidly pro jejich užívání) při komunikaci se svými zákazníky a obecně ve firemní propagaci.

Titul je zapůjčen na časově omezenou dobu, kterou přesně definuje konečný certifikát na základě podmínek interního systému vzdělávání členů CK ČR.

Zánik členství

Členství zaniká, jestliže:

– člen cechu o ukončení členství dobrovolně požádá
– členství je ukončeno na základě rozhodnutí valné hromady v těch případech, kdy člen trvale neplní základní členské povinnosti. Návrh na ukončení členství může být podán rovněž v případě, kdy člen cechu při výkonu své profese nebo v osobním životě jedná protiprávně a důsledky jeho jednání mají negativní vliv na postavení cechu na veřejnosti, popřípadě jedná-li člen v rozporu se zájmy cechu. K zániku členství bez žádosti člena je nutný souhlas nadpoloviční většiny účastníků valné hromady
– členství je ukončeno rozhodnutím Valné hromady o ukončení činnosti cechu. Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků, které ve prospěch cechu zaplatil.

Přílohy

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je ve stavu "povoleno", abychom vám poskytli nejlepší možné prohlížení našich stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít