Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

ČLENSTVÍ

Stát se členem CKČR znamená zavázat se k čestnému podnikání v kamnařině. 

Vznik členství v CK ČR

Členem Cechu kamnářů ČR se může stát občan ČR, fyzická osoba starší 18 let provádějící kamnářské práce (případně práce s kamnářstvím spojené) na území České republiky a to na základě odpovídajícího živnostenského listu. Členství v cechu vznikne podáním přihlášky (příloha této stránky), zaplacením členského příspěvku i zápisného a schválením plénem na Valné hromadě. Od data přijetí nabývá člen cechu práv a povinností člena, viz. dokument „Stanovy Cechu kamnářů ČR“.

Práva a povinnosti člena CK ČR:

Práva člena CK ČR:

Účastnit se jednání Sněmu Cechu, volit, svobodně a aktivně zde vystupovat a řešit záležitosti ve společném profesním zájmu. Volit a být volen do orgánů Cechu. Předkládat podněty, připomínky a stížnosti a požadovat jejich vyřešení. Být přítomen na jednání všech orgánů Cechu, kde se projednává jeho záležitost, je-li k takovému jednání prokazatelně pozván. Požívat všech výhod a požitků vyplývajících z členství v Cechu. Obracet se na orgány Cechu při řešení závažných odborných a profesních záležitostí.

Povinnosti člena CK ČR:

Dodržovat a plnit Stanovy Cechu i závazná usnesení Sněmu, Rady Cechu a respektovat stanoviska jeho odborných komisí. Řádně vykonávat funkce, do kterých byl Cechem zvolen a dobrovolně je přijal. Vždy zachovávat dobré obchodní mravy. Spoluvytvářet a obhajovat dobré jméno a odbornost Cechu na veřejnosti. Řádně platit určené členské příspěvky ve lhůtě jejich splatnosti. Svědomitě a včas plnit úkoly, kterými byl orgány Cechu pověřen. Řádně a svědomitě vykonávat svou podnikatelskou činnost.

Sympatizant

Sympatizant CK ČR má status pozorovatele s cílem seznámení se s činností a funkcí Cechu kamnářů ČR. Sympatizant není právoplatným členem Cechu kamnářů ČR a nemá žádná práva ani povinnosti plynoucí ze stanov CKČR, kromě práva užívat cechovní logo dle pravidel CK ČR a povinnosti zaplatit roční členský příspěvek dle vnitřní směrnice S/04 Příspěvkový řád.

Status sympatizant je zájemci propůjčen max. na období 1 roku. Pokud se po uplynutí této lhůty nestane sympatizant řádným členem Cechu kamnářů ČR je dotyčnému statut sympatizant odebrán a končí tím i doba oprávnění užívat logo CK ČR a povinnost platit příspěvky.

Autorizovaný člen CK ČR

Cech kamnářů ČR – profesní organizace sdružující živnostníky a firmy působící v oblasti řemeslné živnosti „kamnářství“ – si jako jeden z hlavních cílů své činnosti stanovuje průběžné zvyšování kvalifikace členů. V souladu s tím probíhá od roku 2009 cyklus odborných seminářů a přednášek v rámci interního systému vzdělávání členů, který je vždy po tříletém období vyhodnocen (poprvé v říjnu 2012). Účastníci, kteří splní nastavené podmínky, tak získávají titul „Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR“ a právo užívat tento titul i příslušné grafické označení (vše v souladu s pravidly pro jejich užívání) při komunikaci se svými zákazníky a obecně ve firemní propagaci.

Titul je zapůjčen na časově omezenou dobu, kterou přesně definuje konečný certifikát na základě podmínek interního systému vzdělávání členů CK ČR.

Zánik členství

Členství zaniká, jestliže:

– člen cechu o ukončení členství dobrovolně požádá
– členství je ukončeno na základě rozhodnutí valné hromady v těch případech, kdy člen trvale neplní základní členské povinnosti. Návrh na ukončení členství může být podán rovněž v případě, kdy člen cechu při výkonu své profese nebo v osobním životě jedná protiprávně a důsledky jeho jednání mají negativní vliv na postavení cechu na veřejnosti, popřípadě jedná-li člen v rozporu se zájmy cechu. K zániku členství bez žádosti člena je nutný souhlas nadpoloviční většiny účastníků valné hromady
– členství je ukončeno rozhodnutím Valné hromady o ukončení činnosti cechu. Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků, které ve prospěch cechu zaplatil.

Přílohy