Cech kamnářů ČR

Logo-03-Cech-kamnaru

Cech kamnářů

České republiky

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

GDPR

I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Cech kamnářů, Učňovská 1, 190 00 Praha 9, tel.: (+420) 233 322 281 nebo (+420) 601 572 619, E-mail: sekretariat@cechkamnaru.cz. (dále jen: „správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění přihláškou do Cechu kamnářů, či vyplněním kontaktního formuláře.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro členství v Cech kamnářů, nebo pro zpracování vašeho dotazu či požadavku.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Řádné členství v Cechu kamnářů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Jsou vyžadovány pouze ty údaje, které jsou nutné pro registraci člena v Cechu kamnářů (jméno, název firmy a kontaktní údaje). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro řádné členství.
 • Zpracování požadavku či dotazu z kontaktního formuláře.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí straně.

VI. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním poptávky nebo dotazu z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte kliknutím na tlačítko, kterým data z vyplněného formuláře odesíláte. Kliknutím na toto tlačítko potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.9.2021.