Členství

Vznik členství v CK ČR

Členem Cechu kamnářů ČR se může stát občan ČR, fyzická osoba starší 18 let provádějící kamnářské práce (případně práce s kamnářstvím spojené) na území České republiky a to na základě odpovídajícího živnostenského listu. Členství v cechu vznikne podáním přihlášky (příloha této stránky), zaplacením členského příspěvku i zápisného a schválením plénem na Valné hromadě. Od data přijetí nabývá člen cechu práv a povinností člena, viz. dokument "Stanovy Cechu kamnářů ČR".

Certifikovaný člen CK ČR

Cech kamnářů ČR - profesní organizace sdružující živnostníky a firmy působící v oblasti řemeslné živnosti "kamnářství" - si jako jeden z hlavních cílů své činnosti stanovuje průběžné zvyšování kvalifikace členů. V souladu s tím probíhá od roku 2009 cyklus odborných seminářů a přednášek v rámci interního systému vzdělávání členů, který je vždy po tříletém období vyhodnocen (poprvé v říjnu 2012). Účastníci, kteří splní nastavené podmínky tak získávají titul "Certifikovaný člen Cechu kamnářů ČR" a právo užívat tento titul i příslušné grafické označení (vše v souladu s pravidly pro jejich užívání) při komunikaci se svými zákazníky a obecně ve firemní propagaci.
Titul je zapůjčen na časově omezenou dobu, kterou přesně definuje konečný certifikát na základě podmínek interního systému vzdělávání členů CK ČR.

Zánik členství

Členství zaniká, jestliže:

- člen cechu o ukončení členství dobrovolně požádá
- členství je ukončeno na základě rozhodnutí valné hromady v těch případech, kdy člen trvale neplní základní členské povinnosti. Návrh na ukončení členství může být podán rovněž v případě, kdy člen cechu při výkonu své profese nebo v osobním životě jedná protiprávně a důsledky jeho jednání mají negativní vliv na postavení cechu na veřejnosti, popřípadě jedná-li člen v rozporu se zájmy cechu. K zániku členství bez žádosti člena je nutný souhlas nadpoloviční většiny účastníků valné hromady
- členství je ukončeno rozhodnutím Valné hromady o ukončení činnosti cechu. Při ukončení členství nevzniká členovi právo na vrácení členských příspěvků, které ve prospěch cechu zaplatil.

Přílohy