Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - Zpráva z jednání rady CK ČR - prosinec 2009


15.12.2009 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Stále ještě v podzimních barvách se konalo už zimní jednání rady Cechu kamnářů ČR v pražském penzionu Ganymed. V úvodu proběhlo krátké zhodnocení Valné hromady a ohlasů na její organizaci. Z řad zúčastněných se mezi členy rady dostaly pozitivní reakce, což je rozhodně dobrým impulzem do další práce. Spojení valné hromady a odborného semináře se opakovaně ukázalo jako správný postup jak zapojit více členů do cechovního dění, přestože účast na zasedání vrcholného orgánu cechu je ze stanov vyplývající povinností.

REKVALIFIKACE

Kol. Jauernig poreferoval o konání dalšího rekvalifikačního kurzu v Ostravě. V souvislosti s tím bylo také konstatováno, že se podařilo umístit téměř všechny učně do praxe ve firmách. K tomu cech přispěl tím, že byli ke spolupráci vyzváni účastníci valné hromady, výzva byla také zveřejněna v interní části cechovních stránek.

ROZPOČET NA R. 2010

Z jednání valné hromady si rada odnesla úkol zpracovat návrh rozpočtu na r. 2010. Kol. Halbrštátová přednesla návrh vycházející z loňského rozpočtu, který bude členy rady připomínkován do příštího jednání a následně umístěn do interní části stránek (dle dohody na VH) k dalšímu připomínkovému řízení pléna. Do rozpočtu byl na návrh kol. Halbrštátové a prezidenta Ryndy začleněn i příspěvek cechu kamnářů ve výši 50 tis. Kč ročně (cca 1/6 nákladů) na vydávání Kominického věstníku, který ke své prezentaci využívá i náš cech.

POZICE 1. VICEPREZIDENTA

V rámci jednání přijala rada rozhodnutí dlouholetého člena rady kolegy Všetečky (podané písemně na adresu prezidenta) o odstoupení z funkce 1. viceprezidenta ze zdravotních důvodů. Doplnění rady bude projednáno na příštím setkání s tím, že pokud se rada rozhodne o udržení stávajícího počtu 11ti radních, budou rozhodující výsledky minulých voleb.

SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKEM

Na popud kolegy Čermáka byl vznesen návrh na oslovení slovenských cechů s nabídkou na obnovení stagnující spolupráce především v otázce výměny informací. Úkolem na sestavení oficiálního dopisu byla pověřena tajemnice cechu Ing. Halbrštátová.

SLOUČENÍ OBORŮ KAMNÁŘ A KOMINÍK

Úvaha o sloučení oborů "kamnář" a "kominík" do jednotné kvalifikace "zedník" pocházející z NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání) byla zmíněna už na Valné hromadě. Při jednání rady byly informace upřesněny a na základě nich zaujala rada jasné negativní stanovisko k tomuto kroku, které bude písemně interpretovat ministerstvu. Nutno říci, že kroky tímto směrem považuje rada za naprosto neodpovídající celoevropskému trendu obnovy a podpory řemesel, která by měla v době krize naopak posilovat a řemeslníky stimulovat k dlouhodobě kvalitní práci.

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kol. König přednesl návrh na konání dalších seminářů v rámci PIV (Program interního vzdělávání) - na přelomu února a března by měl proběhnout seminář "Teplovodní systémy", v červnu potom "Hypokausty". Jde o dvě nejvíce poptávaná a pro zákazníky extrémně aktuální témata, rada proto věří ve velmi dobrou účast. V rámci jednání proběhla také diskuse o dostupnosti materiálů k jednotlivým seminářům v tištěné a elektronické podobě. Aby bylo v co největší míře zabráněno nedovolenému šíření a byl systém maximálně spravedlivý k aktivním členům cechu, bylo rozhodnuto, že materiály budou nadále prodejné pouze řádně přihlášeným, kteří se ale semináře nemohli zúčastnit.

ZELENÁ ÚSPORÁM

Pozitivní informace přišla z Ministerstva životního prostředí v podobě zápisu prvních spotřebičů z našeho oboru do Seznamu výrobků a technologií na www.zelenausporam.cz. Jedná se o krbové vložky s teplovodním výměníkem, jejichž použití ve stavbě umožňuje (samozřejmě při splnění všech podmínek) úspěšně žádat o dotaci. Celková výše dotace může dosahovat až 80.000,- Kč (bez dotačního bonusu na kombinaci opatření), což je v případě pořízení krbu podstatná část. Výsledek jednání zástupců cechu se tedy dostavil a umožnil tak firmám a kamnářům jednotlivcům dosáhnout snazší dohody se zákazníky. Až příští týdny a měsíce ukáží, jak si s touto novinkou dokáží poradit jak investoři, tak i realizátoři.

LOGO CECHU

Na žádost mnoha členů z řad stávajících a především nově příchozích byla na radě nadnesena také otázka oprávněného užívání loga cechu v propagaci firem a jednotlivců - výhradně členů cechu. Rada se jednomyslně shodla na tom, že logo cechu smí být užíváno pouze v souladu s jasnými pravidly, která budou co nejdříve sestavena. Vhledem k tomu, že je logo cechu registrovanou známkou, vyplývají z jeho nedovoleného užívání zákonné sankce. Aby se členové cechu vyhnuli problémům, zpracují kol. Temr a Kubeša neprodleně návrh "Pravidel užívání logotypu Cech kamnářů ČR" (tzv. logomanuálu), který bude na příští radě projednán a bude schválena jeho konečná podoba. Ta poté bude veřejně dostupná na internetových stránkách cechu.

RŮZNÉ

V závěru stihl ještě kol. König informovat radu o vydařeném jednání s organizátorem odborné kamnářské výstavy ve Welsu na poskytnutí slevy na vstupné pro členy českého cechu. Konkrétní informace budou zpracovány a opět zveřejněny na internetu.

Kol. Kubeša seznámil radu s výsledky zajímavé ankety probíhající na valné hromadě. Po grafickém zpracování a vyhodnocení budou výsledky prezentovány v interní části stránek, vybrané informace potom ve veřejné části.


Příští jednání rady proběhne 3. února 2010 opět v Praze.

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43140)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23106)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23294)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21502)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009