Cech kamnářů


Aktuální informace

Nové články


Aktuality - Zelená úsporám...a kamnům


19.08.2009 | Autor: Jan Temr | Zdroj: Cech kamnářů České republiky
Dne 21.7. se zástupci Cechu kamnářů (tajemnice Cechu pí. Rita Halbrštátová a člen příslušné pracovní skupiny Jan Temr) zúčastnili jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR o případných změnách podmínek pro udělování podpory v rámci programu Zelená úsporám. Cílem "kamnářské delegace" samozřejmě bylo prosadit změny, které by podporu zpřístupnily i zájemcům o kvalitní kachlová kamna či krby.

Dne 21.7. se zástupci Cechu kamnářů (tajemnice Cechu pí. Rita Halbrštátová a člen příslušné pracovní skupiny Jan Temr) zúčastnili jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR o případných změnách podmínek pro udělování podpory v rámci programu Zelená úsporám. Cílem "kamnářské delegace" samozřejmě bylo prosadit změny, které by podporu zpřístupnily i zájemcům o kvalitní kachlová kamna či krby.


Původní definice podmínek byla v příslušné kapitole C Směrnice č.5/2009 MŽP týkající se pořízení nízkoemisního zdroje na biomasu omezena na zařízení nazývané v textu termínem "kotel". Tento termín nebyl nikde v souvisejících článcích, podmínkách ani zmíněné směrnici ministerstva jednoznačně definován a tak případné zařazení kvalitního zdroje v podobě kamnářského topidla v podstatě záviselo na interpretaci toho kterého "posuzovatele".

Jednání na ministerstvu se účastnil náměstek ministra životního prostředí Ing. Kuták, vedoucí oddělení energetiky a OZE Ing. Švec a zástupci agentury Seven7Energy, která poskytuje ministerstvu odborné konzultace a podklady pro zpracování podmínek programu. Výsledkem tohoto prvního jednání je upravená směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 ze dne 13. srpna 2009, která nyní ve svém textu uvádí zobecněný termín "nízkoemisní zdroj na biomasu" namísto původního "kotel". Cech nadále pracuje na upřesnění terminologie tak, aby bylo jasné písemné stanovisko o tom, že do této definice spadají i případné krby a kachlová kamna, která samozřejmě splní technické požadavky na topidlo, tedy účinnost (82%), emise CO (2.200 mg/m3 při 10% O2), celkového organického uhlíku (TOC - 80 mg/m3 při 10% O2) a tuhých znečišťujících látek (TZL - 70 mg/m3 při 10% O2).

V současné situaci je tedy řada na producentech a dovozcích zařízení, resp. topenišť, aby prokázali kvality odpovídající požadavkům programu. V případě, že emisní limity a limit účinnosti splní a prokáží protokolem z autorizovaného měření, mohou být zapsány do Seznamu výrobků a technologií. Poté mohou výrobcem proškolené realizační firmy požádat o zápis do Seznamu odborných dodavatelů a svým zákazníkům tak nabídnout možnost získání dotace na instalované zařízení. Součástí změn v podmínkách programu je mimo jiné také fixace celkové výše dotace na jedno opatření - nikoli procentuálně z celkové částky, ale pevnou částkou (aktuálně k 19.8.2009 - 95 tis. Kč na zdroj s automatickou dodávkou paliva, 80 tis. Kč s ruční dodávkou a akumulační nádrží o požadovaném objemu >= 50l na 1 kW, 50 tis. Kč na zdroj bez akumulační nádrže).

Argument z některých převážně na Internetu publikovaných článků, že v původním znění program rovnocenně počítal i s podporou kamen a krbů je zcela nepravdivý. Dle vyjádření pracovníků SFŽP se přidělování prostředků řídilo zněním směrnice č. 5/2009 a v té bylo jasně uvedeno, že předmětem podpory nejsou kachlová kamna a krby, která neslouží jako jediný zdroj tepla. Pro kotle ovšem v té době žádná podobná podmínka neplatila. Tato definice navíc zcela znemožňovala využití tzv. dotačního bonusu na provedení několika opatření současně (např. kombinace kamna-solární panely).

Problematické je bohužel také prokazování parametrů topidla vzhledem k tomu, že emise TOC a TZL jsou veličiny, které se při certifikaci kamnářských topenišť dle příslušné normy EN 13 229 neměří, na rozdíl od kotlů a jejich normy ČSN EN 303-5. Jejich autorizované měření je tedy nutné provést dodatečně, což představuje nemalé vícenáklady nad povinnou certifikaci a samozřejmě značné zdržení v případném zápisu do Seznamu výrobků a technologií. Důvodem proč v Seznamu výrobků a technologií nefigurují žádná kvalitní kamnářská topeniště tedy nutně nemusí být to, že neexistují, ale že od doby, kdy byla nová směrnice upravující podmínky programu zveřejněna (srpen 2009), nebylo v silách dotčených organizací a osob provést dodatečná autorizovaná měření v požadovaném rozsahu.

Věříme, že již aktuálně provedená změna může vést k příznivému vývoji v rozhodování o přidělení dotace. Samozřejmě bude Cech kamnářů ČR i nadále vyvíjet snahu o upřesnění a jasné stanovení podmínek tak, aby nebylo v případě konkrétní žádosti pochyb a aby byl program rozšířen na co možná nejširší spektrum topidel, samozřejmě stále s ohledem na požadované kvalitativní a technické parametry.

Přílohy článku


Anketa

Který z typů vytápění upřednostňujete?
  1. vysledek hlasovani38.9% (43140)
  2. vysledek hlasovani20.8% (23106)
  3. vysledek hlasovani21.0% (23294)
  4. vysledek hlasovani19.4% (21501)

Kontakt

Cech kamnářů ČR - kancelář

Učňovská 1
190 00 Praha 9
E-mail: info@cechkamnaru.cz
Jsme členy sdružení Evropských kamnářských svazů VEUKO.

Vyhledávání


CECH KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, cechkamnaru.cz - RSS Vytvořeno v eline.cz © 2009